Aktualności

2020-11-03

Informacja o obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy w Wicku

Obsługa interesantów w Urzędzie Gminy w Wicku odbywa się: 1) telefonicznie, 2) osobiście w wyznaczonej strefie budynku Urzędu Gminy w Wicku, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z merytorycznym pracownikiem daty i godziny wizyty (wejście główne do UG), 3) za pomocą środka komunikacji elektronicznej, w tym płatności zalecamy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub...
2020-11-03

Konsultacje społeczne „Programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"

Wójt Gminy Wicko ogłasza przeprowadzenie w okresie od dnia 03 listopada 2020 r. do dnia 10 listopada 2020 r. na terenie Gminy Wicko konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących...

2020-10-23

Informacja dotycząca ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta w Urzędzie Gminy w Wicku

Szanowni Mieszkańcy  Wprowadzając w dniu 20 października 2020 roku ograniczenia w sprawie bezpośredniej obsługi klienta w naszym Urzędzie (podyktowane systematycznym wzrostem liczby osób zarażonych koronawirusem na terenie gminy Wicko), mam świadomość jak trudne staje się załatwianie ważnych dla Państwa spraw urzędowych. Informuję, że sprawy, które wymagają natychmiastowego...
2020-10-20

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wicko z dnia 20 października 2020 roku

Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758)  wprowadzam reorganizację pracy w Urzędzie Gminy w Wicku. Zarządzam zamknięcie budynku Urzędu Gminy w Wicku dla bezpośredniej obsługi klientów od dnia 21 października...
2020-10-05

Pomorski e-bazarek

Pomorski e-bazarek – to strona internetowa, która umożliwia sprzedaż lokalnych produktów i usług bez udziału pośredników. Jej zadaniem jest pomoc pomorskim rolnikom, producentom i przetwórcom regionalnej i ekologicznej żywności, ogrodnikom, gospodarstwom agroturystycznym, twórcom rękodzieła ludowego, świadczącym usługi rolnicze i inne oraz Kołom Gospodyń Wiejskich w...
2020-10-02

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wicko z dnia 29 września 2020 r.

Zgodnie z art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67), Wójt Gminy Wicko podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniu zbiorowym planowanym do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie OGAR, w następujących terminach: 24.10.2020 r. Błotnik, Trzcinisko, Pastwa, Świbno, Sobieszewo 7-10.11.2020 r. Sasino, Ciekocino, Strzeszewo,...
2020-08-25

Wyrok Trybunału w sprawie opodatkowania wiatraków korzystny dla gmin

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z konstytucją przepisów, które w połowie 2018 r. z mocą wsteczną od 1 stycznia wprowadziły zmiany w opodatkowaniu wiatraków. Mowa tu o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona zasady opodatkowania wiatraków – na korzyść właścicieli, ale ze stratą dla gmin. Przywrócone...

2020-08-20

Informacja Wójta Gminy Wicko

Informacja Wójta Gminy Wicko Szanowni Rodzice, Szanowne Dzieci i Młodzież, Szanowne Grono Pedagogiczne, Przed nami nowy rok szkolny, w nowej rzeczywistości. Choć rozpocznie się tradycyjnie w szkołach, to z uwagi na COVID 19 będzie różnił się od poprzednich lat. Chciałbym Was wszystkich zapewnić, że podjęte dotychczas działania  oraz wdrożenie nowych zasad bezpieczeństwa w...
2020-08-18

WNIOSEK o dowóz ucznia niepełnosprawnego w roku szkolnym 2020/2021

Dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym 2020/2021 Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art....
2020-08-18

WNIOSEK o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego w roku szkolnym 2020/2021

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOWOZU NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW/ DZIECI Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej przysługuje w przypadku, gdy...