Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Dowóz zorganizowany przez gminę.

Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest art. 32 i art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zwanej dalej ustawą.

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły lub placówki oświatowych lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem Gminy Główczyce  a Rodzicami/Opiekunami, jeżeli dowóz zapewniają Rodzice/Opiekunowie.

Bezpłatny dowóz przysługuje:

  1. dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności realizujące wychowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym   w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);
  2. dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku   z art. 31 ust. 2 ustawy);
  3. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym uczeń kończy 21. rok życia;
  4. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom  i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu  do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
    1. 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
    2. 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Miejsce składania wniosku:

Urząd Gminy w Wicku, ul. 84-352 Wicko

Termin złożenia wniosku:

do dnia 25 sierpnia każdego roku

Załączniki do pobrania:

 

Przejdź do góry strony