Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Azbestowe archiwum

W roku 2014 w ramach zaplanowanego zadania na terenie Gminy Wicko zrealizowano dwa przedsięwzięcia. Zadanie obejmowało demontaż pokrycia dachowego z budynku gospodarczego w m. Łebieniec, oraz z budynku mieszkalnego w m. Wicko – wykonanego z wyrobów zawierających azbest (eternitu) oraz usunięcie powstałych odpadów, tj. zdemontowanie pokrycia dachowego wykonanego z wyrobów zawierających azbest, wraz z odpowiednim zabezpieczeniem; przygotowanie do transportu; transport wraz z przekazaniem odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów, uporządkowanie terenu prowadzonych prac.

Łącznie utylizacji zostało poddanych 3,04 Mg eternitu, z czego 0,54 Mg z budynku gospodarczego w m. Łebieniec i 2,5 Mg z budynku mieszkalnego w m. Wicko. Efekt ekologiczny zadania został osiągnięty bowiem utylizacji zostało poddanych 3,04 Mg odpadów zawierających azbest.

Z WFOŚiGW otrzymano dotację w kwocie 2.359,00 zł z czego kwota dofinansowania do usunięciu azbestu z budynku gospodarczego w Łebieńcu wyniosła 419,00 zł, a z budynku mieszkalnego w Wicku 1.940,00 zł. Koszt kwalifikowany całego zadania wyniósł łącznie 2.432,00 zł.

W roku 2015 Gmina Wicko uzyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 6,240,00 zł, jednakże wnioskodawcy zrezygnowali z wykonania zadania.

W roku 2016 w ramach dofinansowania na terenie Gminy Wicko zrealizowano pięć przedsięwzięć. Zadanie obejmowało demontaż, transport i utylizację pokrycia dachowego z budynków gospodarczych w m. Wrzeście i Górka, oraz z budynku mieszkalnego w m. Dymnica. Łącznie z tej części zadania zutylizowano 15,160 Mg azbestu. Dodatkowo w m. Łebieniec i Wojciechowo zutylizowano azbest, który był składowany na terenie posesji, o łącznej masie 4,760 Mg. Efekt ekologiczny całego zadania został osiągnięty bowiem utylizacji zostało poddane 19,92 Mg azbestu. Koszt kwalifikowany całego zadania wyniósł 13 720,19 złotych z czego dotacja na realizację wydatków związanych z zadaniem wyniosła 11 662,16 złotych.

Informujemy, iż zakończono realizację zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wicko – edycja 2017”.  Zadanie zostało wsparte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Łączna masa zebranego azbestu wyniosła 11,21 Mg, który został przekazany na składowisko odpadów niebezpiecznych w Małociechowie. Koszt demontażu, unieszkodliwienia oraz transportu tego szkodliwego minerału wyniósł łącznie 5 455,45 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku stanowi 75% kosztów kwalifikowanych zadania i wyniosło 3 787,30 zł. Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania na zadania związane z ograniczeniem ilość azbestu na terenie naszej gminy również w przyszłym roku. Więcej informacji uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy w Wicku, pokój nr 3 lub pod nr tel 059 8611 182/ wew. 126.

Przejdź do góry strony