Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Wójt Gminy Wicko ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu „Czyste Powietrze Gminy Wicko” (edycja 2017)

W związku z planowanym przystąpieniem przez Urząd Gminy w Wicku do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017), Wójt Gminy Wicko podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej poprzez ograniczenie zużycia opału lub likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem w ramach konkursu „ Czyste Powietrze Gminy Wicko” (edycja 2017).

Dofinansowaniu mogą podlegać zadania polegające na modernizacji źródeł ciepła, poprzez:

a) likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

– kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
– źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą),

b) ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem za pomocą instalacji pomp ciepła na potrzeby wytwarzania c.w.u.

Wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, którzy w roku 2017 zamierzają zmodernizować źródło ciepła proszeni są o składanie wniosków o zakwalifikowanie nieruchomości do zadania „Czyste powietrze Gminy Wicko” (edycja 2017) do Urzędu Gminy w Wicku. Kwota dotacji ze środków Funduszu dla danego źródła ciepła, wynosi nie więcej niż 35% kosztów kwalifikowanych. Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć udokumentowane wydatki związane z zakupem kotłów, pomp ciepła wraz z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem, oraz kosztów wykonania wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.

Kwota dotacji ze środków budżetu gminy wynosić będzie 5 % kosztów kwalifikowanych jego modernizacji wynikających z przedstawionych rachunków i faktur dokumentujących wysokość kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 1 500,00 zł.

W zależności od przyjętego rozwiązania dotacja ze środków Funduszu wynosi nie więcej niż:

1) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub biomasą:

a) 5 000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
b) 12 500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

2) pompy ciepła – 10 000 zł na jedno źródło ciepła,

Ostateczna kwota dofinansowania zależna jest od poziomu dofinansowania uzyskanego przez Gminę
w ramach konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW w Gdańsku. W przypadku odmowy udzielenia dotacji przez Fundusz dotacje nie będą udzielane ze środków budżetu Gminy.

Mieszkańcy gminy zainteresowani udziałem w konkursie, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Gminy w Wicku, pok. nr 3, wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2017 r.

Wnioski, które wpłyną do tutejszego urzędu po dniu 17.05.2017 r. nie będą rozpatrywane.

Plik do pobrania:

Przejdź do góry strony