Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Deklaracja dostępności Oficjalny Serwis Samorządowy Gminy Wicko

Urząd Gminy w Wicku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalny Serwis Samorządowy Gminy Wicko.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,
 • treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
 • dodane obrazki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • tabele niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności..

Wyłączenia

 • multimedia (transmisje) nadawane na żywo;
 • multimedia (nagrania wideo i audio) opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
 • mapy oraz mapy interaktywne, w tym geoportale (mapa Gminy Wicko).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Lis.
 • E-mail: informatk@wicko.pl
 • Telefon: 598611182

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Wicko
 • Adres: Urząd Gminy w Wicku
  ul. Słupska 9
  84-352 Wicko
 • E-mail: ug@wicko.pl
 • Telefon: 598611182

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Gminy w Wicku, ul. Słupska 9

Do budynku prowadzą 2 wejścia

 • Wejście od ul. Słupskiej. – Do wejścia prowadzą schody, brak jest podjazdu dla wózków.
 • Wejście od ul. Słupskiej, druga strona budynku nr 9 . Wejście bez barier architektonicznych.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Urzędu przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 (59) 8611182.

W Urzędzie nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia: podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery), możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, mapa strony, focus wokół elementów nawigacyjnych.

Inne informacje i oświadczenia

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. Osoba niesłysząca, chcąca skorzystać z pomocy przy załatwianiu sprawy w Urzędzie Gminy w Wicku, powinna zgłosić taką potrzebę na co najmniej trzy dni robocze (z wyłączeniem sytuacji nagłych) przed planowaną wizytą w naszym Urzędzie.

Osoba ta powinna także wskazać z jakich form komunikowania się chce skorzystać: PJM – polski język migowy, SJM – system językowo-migowy, czy SKOGN – sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych.

Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej poprzez: e-mail na adres: ug@wicko.pl, platformę e-PUAP, fax: 598 611 101.

Przejdź do góry strony