Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wicko – edycja 2016”

LogotypLogotyp - odnośnik graficzny do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuProgram priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: GOSPODAROWANIE ODPADAMI INNYMI NIŻ KOMUNALNE.

CZĘŚĆ 2) – USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST,
„SYSTEMU – Wsparcia działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych poprzez WFOŚiGW.
|Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.”

W ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2016) realizowanego właśnie przez WFOŚiGW, Gmina Wicko przystąpiła do realizacji zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wicko – edycja 2016”, które obejmuje usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a przez to minimalizację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko i ludzi .

Celem zadania jest wyeliminowanie niebezpiecznego wpływu i niepożądanych skutków działania azbestu na zdrowie ludzi, przyczynienie się do oczyszczenia obszaru gminy z azbestu oraz pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt azbestowo – cementowych w sposób zgodny z przepisami.

Dzięki dofinansowaniu płyty faliste azbestowo – cementowe zostaną zutylizowane z terenu posesji:

  • Wrzeście 29 – budynek gospodarczy,
  • Dymnicy 7 – budynek mieszkalny jednorodzinny,
  • Wojciechowo 10 – wyroby składowane na posesji,
  • Łebieniec 24 -wyroby składowane na posesji,
  • Górka 1 – budynek gospodarczy,
  • Strzeszewo 18/2 – budynek mieszkalny wielorodzinny – szeregowy,

a łączna masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wyniesie łącznie 19,692 Mg, co stanowi osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego.

Planowany koszt kwalifikowany zadania pn.: „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wicko – edycja 2016” wynosi 13 782,00 złotych, z czego WFOŚiGW wypłaci dotację do kwoty 11 410,00 złotych: ze środków własnych do kwoty 4 819,00 złotych oraz środków udostępnionych przez NFOŚiGW do kwoty 6 891,00 złotych.

Dofinansowanie udzielane jest do kosztów kwalifikowanych stanowiących wydatki na realizację zadań bieżących jst. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu. Do kosztów kwalifikowanych Funduszu zalicza się podatek Vat jeżeli stanowi on koszt ostatecznego odbiorcy dotacji.

Kwota dofinansowania może wynosić do 85% kosztów kwalifikowanych, które należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

  1. nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest- jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;
  2. nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zwierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Obecnie konkurs jest w fazie realizacji.

Przejdź do góry strony