Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Program "Ciepłe Mieszkanie"

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

Dla kogo dofinansowanie?

1.     Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:

a.     stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

b.     ustalonym:

   zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz,

   na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra

c.     z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

d.     niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

2) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a.     posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b.     przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

   1673,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

   2342,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

3) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a.     posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b.     przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

   900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

   1260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Program wspiera zastosowanie:

   kotła gazowego kondensacyjnego,

   kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

   ogrzewania elektrycznego,

   pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze

   podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

   instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,

   instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,

   wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,

   wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,

   dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:

1.     Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy

2.     Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).

3.     Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).

4.     Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.

5.     Numer rachunku bankowego.

6.     Numer księgi wieczystej, numer działki.

7.     Rok wystąpienia o zgodę na budowę dla budynku/lokalu.

8.     Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.

9.     Informacje o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok podatkowy Wnioskodawcy (np. z PIT,

ilość ha przeliczeniowego itp. itd.).

10. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.

11. W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – ilość okien/drzwi.

12. Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka za 2021 rok – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.

 

Załączniki do pobrania:

0. Program priorytetowy Cieple Mieszkanie

0.1 Koszty kwalifikowane

1. Zarządzenie Wójta Gminy Wicko

1.1 Załącznik nr 1 do zarządzenia – Ogłoszenie o naborze

2. Załącznik nr 2 do Zarządzenia-Regulamin naboru wniosków

2.1. Załącznik nr 1 do Regulaminu- Wniosek o dofinansowanie

2.1.1 Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie – zgoda współwłaścicieli

2.1.2 Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie – oświadczenie współmałżonka

2.2 Załącznik nr 2 do Regulaminu – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2.3. Załącznik nr 3 do Regulaminu -Wniosek o płatność

2.3.1. Załącznik nr 1 do wniosku o płatność – Protokół odbioru prac wykonawcy

2.3.2 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność – zestawienie dokumentów do wniosku

2.4 Załącznik nr 4 do Regulaminu – instrukcja wypełniania wniosku o płatność

2.5. Załącznik nr 5 do Regulaminu- Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć

2.5. Załącznik nr 5 do Regulaminu- Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć

3. Załącznik nr 3 do Zarządzenia – Oświadczenie woli zawarcia umowy

3.1 Załącznik nr 1 do Oświadczenia-zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia

 

Przejdź do góry strony