Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych klas IV-VI

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI
ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI

KONKURS pt. „Dbam o czyste powietrze”

 1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Wicko.
 2. Celem konkursu jest uświadamianie uczniom zagrożeń  dla środowiska przyrodniczego oraz zagrożeń dla człowieka wynikających z zanieczyszczania powietrza.
 3. Konkurs rozpoczyna się 5 września 2016 roku  i trwać będzie do 5 października 2016 roku.
 4. Temat prac konkursowych brzmi: „Dbam o czyste powietrze”.
 5. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VI ze szkół:
 • Szkoły Podstawowej w Szczenurzy,
 • Szkoły Podstawowej w Maszewku,
 • Szkoły Podstawowej w Wicku.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

Prace konkursowe należy złożyć do Pani Marty Porzucek w Urzędzie Gminy Wicko, pok. 3 do dnia 5 października 2016 roku do godz. 15:30.

Regulamin:

 1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonana metodą w dowolnej technice. Temat pracy: „Dbam o czyste powietrze”.
 2. Prace przekazane na konkurs, muszą być pracami własnymi wykonanymi dowolną techniką, wcześniej niepublikowanymi.
 3. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 4. Uczestnik konkursu przekazując prace oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 5. Każdy uczestnik powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikami konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 7. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu oraz nagrody.

 1. Jury powołane przez organizatora składające się z pracowników Urzędu Gminy Wicko, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy oraz oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców  na stronie internetowej www.wicko.pl w zakładce Czyste powietrze Gminy Wicko oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wicko.
 4. Nagrody rzeczowe, książkowe, dyplomy dla uczestników przygotowuje organizator konkursu.
 5. Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie i trzecie miejsce.
 6. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 7. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu jest ostateczna.
 8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na tablicy w Urzędzie Gminy Wicko oraz na stronie internetowej www.wicko.pl.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny u nauczycieli plastyki/sztuki w:
 • Szkole Podstawowej w Szczenurzy,
 • Szkole Podstawowej w Maszewku,
 • Szkole Podstawowej w Wicku.

Przejdź do góry strony