Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

CENNIK I FORMULARZ DEKLARACJI

Zgodnie z Uchwałą XXIX/120/2021 Rady Gminy Wicko z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/120/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, od dnia 1 stycznia 2022r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości zamieszkałych wynosi 29,50 zł miesięcznie od mieszkańca.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ( z takiej nieruchomości bioodpady nie będą odbierane). W takim przypadku Wysokość opłaty wynosi 27,50 zł miesięcznie od osoby.

Od dnia 1 stycznia 2022r. wprowadzono również opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady powstające na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 191,90 zł , płatna raz w roku, w którym powstaje zobowiązanie, bez względu na długości okresu korzystania z nieruchomości.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie mu naliczona kara w wysokości trzykrotności powyższych stawek.
W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę:

za pojemnik i worek w wysokości:

  • pojemności 60 L – 12,47
  • pojemności 120 L – 24,94
  • pojemności 240 L – 49,88
  • pojemności 1100 L – 228,61
  • pojemności 2500 L – 519,58
  • pojemności 5 000 L (KP-5) – 1 039,16
  • pojemności 7 000 L (KP-7) – 1 454,83
  • pojemności 10 000 L (KP-10) – 2 078,33

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie mu naliczona kara w wysokości trzykrotności powyższych stawek.

Pod poniższym linkiem udostępniamy Państwu do pobrania formularz deklaracji deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Wicko.

Przejdź do góry strony