Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Komunikat dotyczący przeprowadzenia kontroli posiadania umów przez właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz umów na odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych

Data: 04-06-2024

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399), odgórnie został nałożony na Wójta obowiązek prowadzenia co najmniej raz na dwa lata kontroli posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Kontrole będą polegały na:

  1. okazaniu umów zawartych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników
    w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wicko
    oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za wykonaną usługę (posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba/osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków);

  2. okazaniu umów na odbiór odpadów komunalnych zawartych z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Wicko, okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za wykonaną usługę oraz na weryfikacji zgodności postanowień umów z wymaganiami określonymi
    w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wicko oraz
    w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

 

Termin i miejsce przedłożenia dokumentów:

Kontrole przeprowadzane będą, zgodnie Planem kontroli zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.wicko.pl/a,23346,zarzadzenie-nr-wg32024-wojta-gminy-wicko-z-dnia-18-stycznia-2024-r.html

https://bip.wicko.pl/a,23552,zarzadzenie-nr-wg182024-wojta-gminy-wicko-z-dnia-25-marca-2024-r.html

przez upoważnionych przez Wójta Gminy Wicko pracowników w siedzibie Urzędu Gminy w Wicku przy ul. Słupskiej 9, w pokoju nr 11 (w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych) oraz pokój nr 15 (w zakresie odpadów komunalnych) poprzez okazanie przez właścicieli nieruchomości (osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę) powyżej wskazanych umów i dowodów uiszczania opłat. Z przeprowadzonych kontroli sporządzony zostanie protokół.

Prosimy mieszkańców o współpracę i okazywanie w siedzibie Urzędu Gminy Wicko wymaganych dokumentów.

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z:

- Panią Agatą Godulą-Brokowską tel. 59 8611 182 wew. 129

- Panią Alicją Lodzińską tel. 59 8611 182 wew. 128

Grafika 1: Komunikat dotyczący przeprowadzenia kontroli posiadania umów przez właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz umów na odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych

Przejdź do góry strony