Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

RPO 2014-2020

                                                  

Gmina Wicko z dniem 01.09.2022 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Wicko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi społeczne, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych.

Tytuł projektu  „Usługi społeczne w Gminie Wicko”;

Nr projektu  RPPM.06.02.02-22-0057/22

Realizator projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych.

Źródło finansowania  Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 06.02. Usługi społeczne, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 499 325,00 PLN.

Okres realizacji  01.09.2022 r. – 30.06.2023 r.

Krótki opis projektu Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 50 osób (40 kobiet i 10 mężczyzn) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – w tym minimum 10 osób niepełnosprawnych, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zamieszkują gminę Wicko w województwie pomorskim i są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb ww. osób wynikających z ich niesamodzielności poprzez realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, Klub Seniora, animacje środowiskowe w okresie od 01.09.2022 r. – 30.06.2023 r.

Grupa docelowa osoby fizyczne, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zamieszkują gminę Wicko, tj. 50 osób, w tym minimum 10 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Zadania Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji; Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania; Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym usługi rehabilitacyjne; Stworzenie Klubu Seniora; Animacje środowiskowe; Wypożyczalnia sprzętu.

Główne rezultaty Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w projekcie w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu od 01.07.2023 r. do 01.06.2024 r.

                                

   Gmina Wicko w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przedszkolaki Superdzieciaki” –   Zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wicko.

 

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wicko poprzez stworzenie 40 miejsc wychowania przedszkolnego oraz zwiększenie szans edukacyjnych w

edukacji przedszkolnej przez min. 90% ze 168 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 87 dziewczynek i 81 chłopców, nabycie kompetencji zawodowych przez min. 90% z

15 nauczycielek (15K) w okresie 01.06.2021 do 31.10.2022.

Powstanie 40 nowych miejsc przedszkolnych w 1 istniejącym i 1 nowym OWP.

Dla 168 dzieci z 5 OWP zostaną zorganizowane zajęcia dla dzieci z kompetencji społecznych, z kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (m.in. matematycznych, językowych, ICT, kreatywne myślenie, kompetencji przyrodniczych), a także zajęcia z wyrównywania deficytów (m.in. korekcyjno – komp., logopedyczne) oraz wyjazdy edukacyjne.

Dla nauczycieli zostaną zorganizowane szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji zawodowych w zakresie wychowania przedszkolnego, zaś dla rodziców zajęcia wzmacniające kompetencje kluczowe u dzieci.

W projekcie zrealizowane zostaną działania:

• Stworzenie nowych 40 miejsc wychowania przedszkolnego,

• Bieżące funkcjonowanie nowych miejsc,

• Zajęcia dodatkowe dla dzieci z komp. klucz.,

• Zajęcia dodatkowe - wyrównanie deficytów,

• Wsparcie dla nauczycieli,

• Wsparcie dla rodziców.

Główne wskaźniki w projekcie to:

1. Liczba nauczycieli , którzy uzyskali

kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 14 (ok.93% z 15)

2. Liczba dzieci objętych wsparciem w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej –168.

3. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie -15.

 

                     

Grafika 1: RPO 2014-2020

Przejdź do góry strony