Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Podatki i opłaty lokalne na 2023 rok

Opłata targowa

Wprowadza się opłatę targową w wysokości 77,00 zł za każdy dzień.

Opłatę targową uiszcza się bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy, na rachunek Urzędu Gminy lub u sołtysa, w dniu dokonywania sprzedaży.

Opłata miejscowa

Wprowadza się opłatę miejscową w wysokości 2,20 zł w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia, w pozostałym okresie 1,10 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w miejscowościach:Charbrowo, Łebieniec, Nowęcin, Sarbsk, Szczenurze. Wicko, Żarnowska, Poraj, Ulinia i Steknica, w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania na rachunek organu podatkowego lub u inkasenta.

Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacać na rachunek lub w Kasie Urzędu Gminy w Wicku w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z Uchwałą XXIX/120/2021 Rady Gminy Wicko z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/120/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, od dnia 1 stycznia 2022r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości zamieszkałych wynosi 29,50 zł miesięcznie od mieszkańca.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ( z takiej nieruchomości bioodpady nie będą odbierane). W takim przypadku Wysokość opłaty wynosi 27,50 zł miesięcznie od osoby.

Od dnia 1 stycznia 2022r. wprowadzono również opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady powstające na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 191,90 zł , płatna do 15 października raz w roku, w którym powstaje zobowiązanie, bez względu na długości okresu korzystania z nieruchomości.

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę:

za pojemnik i worek w wysokości:

 • pojemności 60 L – 12,47
 • pojemności 120 L – 24,94
 • pojemności 240 L – 49,88
 • pojemności 1100 L – 228,61
 • pojemności 2500 L – 519,58
 • pojemności 5 000 L (KP-5) – 1 039,16
 • pojemności 7 000 L (KP-7) – 1 454,83
 • pojemności 10 000 L (KP-10) – 2 078,33

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie mu naliczona kara w wysokości trzykrotności powyższych stawek.

Podatek rolny:

Stawki podatku rolnego w 2023 r. wynoszą:

 • grunty gospodarstw rolnych – 169,075 zł za 1 ha przeliczeniowy,
 • grunty pozostałe – 338,15 zł za 1 ha fizyczny.

Podatek leśny:

Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego w 2023 roku, w związku z tym podstawą obliczenia podatku leśnego w 2022 roku będzie średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. w wysokości 323,18 zł za 1 m3 – ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2022 r. (M. P. poz. 996).

W związku z powyższym stawka podatku leśnego w 2023 r. wynosi – 71,0996 zł z 1 ha fizyczny.

Podatek od nieruchomości:

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

Od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,98 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • gospodarczych – 8,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,13 zł od 1 m2 powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,69 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,59 zł od 1 m2 powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,74 zł od 1 m2 powierzchni.

Od budowli:

 • 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

 • grunty i budynki przeznaczone na świetlice wiejskie oraz wykorzystywane na cele, sportu, kultury i ochrony przeciwpożarowej – z wyjątkiem części wykorzystywanych na działalność gospodarczą.
 • grunty pod nieczynnymi cmentarzami.

Podatek od środków transportowych:

 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
  • powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie 770,00
  • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 090,00
  • powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1 410,00
  • od 12 ton do poniżej 18 ton 1 950,00
  • od 18 ton do poniżej 25 ton 2 450,00
  • od 25 ton do poniżej 29 ton 2 640,00
  • równej lub wyższej niż 29 ton:
   • z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
    • 2 osie 2 490,00
    • 3 osie 2 490,00
    • 4 osie i więcej 2 640,00
   • z innym system zawieszenia osi jezdnych
    • 2 osie 2 490,00
    • 3 osie 2 490,00
    • 4 osie i więcej 3 820,00
 2. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  • od 3,5 do 9 ton włącznie 1 410,00
  • od powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1 710,00
  • w przypadku 2 osi jezdnych
   • Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 25 ton 1 740,00
    • od 25 ton do poniżej 31 ton 2 310,00
    • od 31 ton do 36 ton włącznie 2 400,00
    • powyżej 36 ton 2 330,00
   • Z innym systemem zawieszenia osi jezdnych i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 25 ton 1 740,00
    • od 25 ton do poniżej 31 ton 2 310,00
    • od 31 ton do 36 ton włącznie 2 960,00
    • powyżej 36 ton 3 010,00
  • w przypadku 3 i więcej osi jezdnych
   • Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 25 ton 1 940,00
    • od 25 ton do poniżej 31 ton 1 950,00
    • od 31 ton do 36 ton włącznie 1 950,00
    • powyżej 36 ton do poniżej 40 ton 1 950,00
    • od 40 ton i wyżej 2 790,00
   • Z innym systemem zawieszenia osi jezdnych i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 25 ton 2 670,00
    • od 25 ton do poniżej 31 ton 2 670,00
    • od 31 ton do 36 ton włącznie 2 670,00
    • powyżej 36 ton do poniżej 40 ton 2 670,00
    • od 40 ton i wyżej 3 830,00
 3. Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
  • od 7 ton do poniżej 12 ton 390,00
  • w przypadku 1 osi jezdnej
   • Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 25 ton 280,00
    • od 25 ton do 33 ton włącznie 500,00
    • powyżej 33 ton 500,00
   • Z innym systemem zawieszenia osi jezdnych i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 25 ton 500,00
    • od 25 ton do 33 ton włącznie 870,00
    • powyżej 33 ton 870,00
  • w przypadku 2 osi jezdnych
   • Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 25 ton 340,00
    • od 25 ton do poniżej 28 ton 340,00
    • od 28 ton do poniżej 33 ton 960,00
    • od 33 ton do poniżej 38 ton 1 320,00
    • od 38 ton i wyżej 1 790,00
   • Z innym systemem zawieszenia osi jezdnych i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 25 ton 480,00
    • od 25 ton do poniżej 28 ton 480,00
    • od 28 ton do poniżej 33 ton 1 320,00
    • od 33 ton do poniżej 38 ton 2 010,00
    • od 38 ton i wyżej 2 640,00
  • w przypadku 3 i więcej osi jezdnych
   • Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 33 ton 1 060,00
    • od 33 ton do 36 ton włącznie 1 060,00
    • powyżej 36 ton do poniżej 38 ton 1 060,00
    • od 38 ton i wyżej 1 460,00
   • Z innym systemem zawieszenia osi jezdnych i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 33 ton 1 460,00
    • od 33 ton do 36 ton włącznie 1 460,00
    • powyżej 36 ton do poniżej 38 ton 1 460,00
    • od 38 ton i wyżej 2 000,00
 4. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  • mniejszej niż 22 miejsca 1 560,00
  • równej lub większej niż 22 miejsca 2 180,00

Przejdź do góry strony