Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Zarządzenie Wójta Gminy Wicko w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Data: 26-10-2016

Zarządzenie Nr WG/75/2016
Wójta Gminy Wicko

z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu “Roczny program współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 6 pkt 6,  §  7 ust.1 i ust. 2,  § 11 i  § 12  załącznika do uchwały Nr XXXIV/41/2013 Rady Gminy Wicko z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wicko zarządzam, co następuje:

 • 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie rozpoznania potrzeb mieszkańców Gminy Wicko dotyczących projektu “Program współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.„
 • 2. 1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 3 listopada 2016 r. do 10 listopada 2016 r. w granicach administracyjnych Gminy Wicko.
  2. Konsultacje przeprowadzane będą w formie: badania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • 3. Konsultacje polegać będą na umieszczeniu projektu „Roczny programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. na:
  1) stronie internetowej www.wicko.pl;
  2) Biuletynie Informacji Publicznej;
  3) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wicko;
 • 4. 1. Uwagi i propozycje należy zgłaszać pisemnie w terminie do 10 listopada 2016 r. do godz. 14.00:
  1) poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wicku;
  2) poprzez przesłanie pisma drogą elektroniczną na adres: adam.reszka@wicko.pl;
 • 5. 1. Po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 wszystkie złożone wnioski zostaną przeanalizowane przez komisję konsultacyjną oraz przygotowany zostanie raport z konsultacji
 • 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy
 • 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Przejdź do góry strony