Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Wójt Gminy Wicko ogłasza nabór wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga

Data: 27-07-2023

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XLV/19/2023 Rady Gminy Wicko z dnia 01.03.2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dalej Uchwała) Wójt Gminy Wicko ogłasza nabór wniosków.

O dotację mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Wnioskodawca może złożyć kilka wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy więcej niż jednym zabytku.

Podstawowym wymogiem udziału w Programie jest ujęcie zabytkowego obiektu w rejestrze zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Zgłoszone mogą być tylko takie inwestycje, na realizacje których nie wyłoniono jeszcze wykonawców, a wnioskodawca będzie zobligowany do ich późniejszego wyłonienia.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 98% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dotacja udzielana będzie przez Gminę Wicko, po wcześniejszym otrzymaniu rządowej promesy, a po zakończeniu realizacji zadania lub jego wydzielonego etapu poniesione koszty wnioskodawcy rozliczać będą z Gminą Wicko.

Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zasady, tryb składania oraz wzór wniosku określone zostały w Uchwale.

Do wniosku obligatoryjnie winne być dołączone załączniki wymienione w aktualnym formularzu wniosku wzorze wniosku o udzielenie dotacji – część V. Lista załączników

Termin składania wniosków upływa w dniu 9 sierpnia 2023 r. o godzinie 15:00. Wnioski o dofinansowanie złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

Gminie Wicko przysługuje prawo do złożenia do Rządowego Programu Ochrony Zabytków maksymalnie dziesięciu wniosków o dofinansowanie. Jednocześnie Gmina Wicko zastrzega sobie prawo do złożenia własnych wniosków. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje komisja powołana przez Wójta Gminy Wicko. Wniosek o dofinansowanie składany przez Gminę Wicko w ramach Programu obejmować może maksymalnie dziesięć wniosków z najwyższą punktacją.

Informacja o zgłoszonych przez Gminę Wicko wnioskach do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wicku.

Załączniki:

 

 

Przejdź do góry strony