Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

UWAGA! Informacja o kontroli zasad segregacji odpadów.

Data: 06-07-2023

Wójt Gminy Wicko informuje, że od dnia 3 lipca 2023 r. będą prowadzone kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych, a także ilości wystawianych odpadów komunalnych zgodnie ze zgłoszoną deklaracją oraz kontrole przedsiębiorców, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy - w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Pracownicy firmy wywozowej i urzędu będą sprawdzać, czy w pojemnikach na odpady zmieszane, nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie itp.  Kontrolowane będą również pojemniki i worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są w sposób niezgodny z zasadami segregacji, nie będą podlegać odbiorowi.  Oznacza to, że konieczna jest segregacja oraz umieszczenie odpadów w worku lub pojemniku odpowiednim dla danej frakcji. Prawidłowo posegregowane odpady zostaną odebrane przez firmę wywozową podczas kolejnego odbioru, który odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Ponowne stwierdzenie braku segregacji lub nieprawidłowego jej prowadzenia skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia wyższej opłaty – za nieprawidłową segregację.

W przypadku wystawianiem większej ilości odpadów komunalnych niż zadeklarowano, będzie wiązało się z:

  • pozostawieniem nadwyżki odpadów bez odbioru, odebrana zostanie tylko zadeklarowana wielkość odpadów zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • wezwaniem do korekty deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Prawidłowa segregacja ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów. Im większa ilość odpadów zmieszanych zostaje odebrana od mieszkańców, tym wyższe są koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy i tym samym wyższe stawki opłat za odpady dla gospodarstw domowych. Ponadto gminy zobowiązane są do osiągnięcia poziomów recyklingu masy odpadów komunalnych, których wysokość rośnie z roku na rok. Za brak osiągnięcia wymaganych poziomów na gminy będą nakładane wysokie kary finansowe, które wpłyną bezpośrednio na wzrost opłat pobieranych od mieszkańców.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)

 

Przejdź do góry strony