Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Przypomnienie o bezpłatnym transporcie do i z lokali wyborczych - zgłoszenia do 25 marca 2024 r.

Data: 20-03-2024

Urząd Gminy w Wicku informuje, że w dniu wyborów osobom z niepełnosprawnością przysługuje możliwość bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych. Informują o tym przepisy zawarte w artykule 37e Kodeksu Wyborczego.
Zgłoszenia trwają do 25 marca 2024 r.


Do bezpłatnego transportu mają prawo:

  • wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawnością (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
  • wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

    Bezpłatny transport przysługuje:
  • z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców w danej gminie, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca,
  • miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania,

z lokalu wyborczego do miejsca, w którym wyborca rozpoczął podróż – tzw. „transport powrotny”.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż może towarzyszyć opiekun.

Jak zgłosić zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego?

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca, którego obejmują wspomniane przepisy należy zgłosić do 25 marca 2024 r. Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie lub w formie elektroniczne

Zgłoszenia: telefonicznie - pod numerem 59/ 8611182 , lub mailowo: ug@wicko.pl


W zgłoszeniu należy podać NAZWISKO, IMIĘ (IMIONA), NUMER PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, OZNACZENIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA lub INNEGO MIEJSCA z którego miałby nastąpić transport, wskazać również czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

Wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Wyborca który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż do 5 kwietnia 2024 r.

Termin wycofania zgłoszenia albo rezygnacja z transportu powrotnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) upływa w dniu 19 kwietnia 2024 r. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy urzędu gminy.

Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

 

 

 

Grafika 1: Przypomnienie o bezpłatnym transporcie do i z lokali wyborczych - zgłoszenia do 25 marca 2024 r.

Przejdź do góry strony