Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Przypominamy. W miejscowościach: Charbrowo, Łebieniec, Nowęcin, Sarbsk, Szczenurze, Wicko, Żarnowska, Poraj, Ulinia i Steknica obowiązuje pobór opłaty miejscowej.

Data: 06-07-2023

Wójt Gminy Wicko przypomina, że zgodnie z uchwałą nr nr XXXVIII/96/2022 Rady Gminy Wicko z dnia 27 września 2022 r. w sprawie opłaty miejscowej, na terenie Gminy Wicko w miejscowościach: Charbrowo, Łebieniec, Nowęcin, Sarbsk, Szczenurze, Wicko, Żarnowska, Poraj, Ulinia i Steknica obowiązuje pobór opłaty miejscowej od osób przebywających w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych dłużej niż dobę.

Opłata miejscowa jest zróżnicowana w poszczególnych miesiącach i wynosi:

Okres naliczenia Stawka opłaty miejscowej za każdą rozpoczętą dobę pobytu
styczeń - czerwiec 1,10 zł
lipiec - sierpień 2,20 zł
wrzesień - grudzień 1,10 zł

Poboru opłaty miejscowej inkasenci dokonują za pokwitowaniem, na drukach kwitariuszy przychodowych, które należy pobrać bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Wicku.

Dodatkowo wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób zobowiązanych do uiszczania opłaty miejscowej, która powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty;
  2. okres pobytu osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty, tj. data rozpoczęcia pobytu i data zakończenia pobytu;
  3. liczbę dni, za które opłata jest pobierana;
  4. właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu;
  5. łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.

Powyższą opłatę należy wpłacać na rachunek bankowy Zjednoczonego Banku Spółdzielczego w Rumii 32 9324 0008 0000 3971 2000 0010 (w tytule wpłaty należy podać: opłata miejscowa za dany okres, nazwisko i imię inkasenta) lub w Kasie Urzędu Gminy w Wicku w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę miejscową. Za terminowe wywiązywanie się z powyższych obowiązków inkasentowi będzie naliczane wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanych opłat.

Przejdź do góry strony