Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Data: 16-01-2023

Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Wicko ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach powyższego programu Gmina Wicko ma możliwość złożenia łącznie dziesięciu wniosków o środki niezbędne na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Finansowanie może być przeznaczone na zabytki, do których gmina sama posiada tytuł prawny, jak i na udzielanie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, obejmujące:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dofinansowanie z Programu może obejmować nie więcej niż 98% ostatecznej wartości inwestycji. W ramach programu 24 listopada 2022 r. został ogłoszony pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie, który potrwa do 31 stycznia 2023 roku godz. 17:00 (termin graniczny, w którym gmina musi złożyć wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego).

W związku z powyższym, podmioty planujące prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, którym przysługuje tytuł prawny do tego zabytku, wynikający z prawa własności lub użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, i zainteresowane uzyskaniem dotacji na te prace, zachęcamy do wypełnienia oświadczenia.

Na zgłoszenia wysłane wyłącznie poprzez udostępniony oświadczenie, czekamy do 25 stycznia 2023 roku.

WAŻNE! Przed przekazaniem zgłoszenia należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz innymi dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce „Dokumenty”.

Należy w terminie nieprzekraczalnym do dnia 25.01.2023 r. złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Wicku oświadczenie o gotowości realizacji zadania w okresie objętym programem. Wzór w załączniku.

UWAGA – złożenie oświadczenia nie jest równoznaczne ze złożeniem przez Gminę Wicko wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego! Głównym kryterium wyboru jest kolejność kompletnych zgłoszeń, jednakże ostateczny wybór inwestycji włączonych do programu, nastąpi po analizie zebranych kwestionariuszy.

Jednocześnie informujemy, że oprócz kryterium kolejności zgłoszeń premiowane będą prace przy zabytkach, dla których podmiot posiadający tytuł prawny do władania obiektem przedstawi do dnia 25.01.2023 r.:

 • pozwolenie właściwego organu ochrony zabytków na prowadzenie prac przy zabytku;
 • pozwolenie na budowę / zaświadczenie właściwego organu administracyjnego architektoniczno – budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do zgłoszenia robót budowlanych (jeżeli dotyczy);
 • kosztorys inwestorski lub inny dokument pozwalający na oszacowanie wartości prac przedmiotowego zadania inwestycyjnego przy zabytku;
 • posiadaną dokumentację: projekt budowlany/program prac lub/i inny.

Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do złożenia przez Beneficjenta wniosków pierwszeństwo mają zabytki będące obiektami ogólnodostępnymi.
Przyjmowane są tylko te zgłoszenia, które nie zostały złożone w innych urzędach.

Liczba miejsc ograniczona!

UWAGA! Uzyskanie dotacji uwarunkowane jest przyznaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny w inwestycję pokrywa właściciel zabytku!

Zainteresowane podmioty/osoby powinny posiadać pełną i aktualną dokumentację (pozwolenie konserwatora, pozwolenie/zgłoszenie robót, dokumentacje projektowo-techniczne, kosztorysy itd.) pozwalającą na rozpoczęcie inwestycji.

 

Grafika 1: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Przejdź do góry strony