Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Data: 04-01-2022

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Wicko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powołanej do opiniowania ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Wicko w 2022 roku.

 

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej winni spełniać następujące warunki:

  1. reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie,
  2. korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. posiadać przynajmniej 3 letnie doświadczenie w działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy.
  4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.),
  5. przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej na zasadzie nieodpłatności.

Komisja Konkursowa powołana zostanie w drodze zarządzenia Wójta Gminy Wicko.

Do zadań komisji konkursowej należy:

  1. Udział w posiedzeniach Komisji w wyznaczonym terminie.
  2. Ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert,
  3. Zaproponowanie rozdziału środków przewidzianych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi oferentami.

 

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział  w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wymagania stawiane kandydatom oraz zasady wyboru zawiera załącznik- Formularz zgłoszenia kandydata na członka

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy przesłać na adres:

Urząd Gminy w Wicku

Ul. Słupska 9

84-352 Wicko

lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wicku, w terminie do 18.01.2022 r., do godz. 15.30 (liczy się data i godz. wpływu).

 

Wszelkich informacji udziela:

Agnieszka Stenka – Podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych – pok. nr 3 tel. 59 8611 182 wew. 126

Więcej informacji:

http://bip.wicko.pl/a,21726,zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-komisji-konkursowej.html

Grafika 1: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Przejdź do góry strony